ഫാക്ടറി ടൂർ

ക്ലച്ച്

ക്ലച്ച് & ബ്രേക്ക് സിലിണ്ടർ

സിവി ജോയിന്റ്

ഷോക്ക് അബ്സോർബർ

സസ്പെൻഷൻ

വാട്ടർ പമ്പ്